DEITZEL-UNIVOLT

Deitzel-Univolt е интернационално препознатливо име и синоним за силна конкурентска компанија. Toa е светска оперативна компанија која 65% од тоталното производство го извезува преку национални и интернационални филијали, регионални дистрибутери во повеќе од 60 земји во светот.
Најквалитетниот европски производител на PVC гибливи црева, цевки, канали со целосна пропратна опрема – кривини, завршници, спојници, држачи...
Технологијата и материјалите употребени во производите на Deitzel-Univolt ги прават исклучително цврсти, отпорни на пожар, токсични материи, високи температури – карактеристики со кои производите на Deitzel-Univolt се издвојуваат на врвот.

Карактеристики
H – halogenfree без халогени производи.
F – flame retardant огноотпорни.
T – tempetature resistant температурна подносивост.

Производството се обезбедува според ISO 9001 и  ISO 14001 стандарди за квалитет.

ЦРЕВА

КАНАЛИ

ЦЕВКИ